förbederer din upplevelse

DATASKYDD

1. Vid öppnande av ett Konto på Webbplatsen lämnar Spelaren vissa personuppgifter till Ovo och medger att sådana uppgifter skall behandlas av Ovo.

2. Vid behandling av Spelares personuppgifter, följer Ovo Dataskyddslagen (Kapitel 440 i Maltas lagar) och andra relevanta bestämmelser, rättsliga meddelanden och/eller liknande regler på Malta och i Europeiska Unionen, med beaktande av Dataskyddsdirektivet (direktiv 95/46/EG) och E-sekretessdirektivet (direktiv 2009/136/EG). I linje med kraven i Dataskyddslagen, har Ovo meddelat kommissionären för dataskydd om behandlingen av Spelares personuppgifter.

3. Genom att godkänna denna sekretesspolicy, medger spelaren att dennes personuppgifter skall behandlas av Ovo för följande ändamål:
administration, inklusive ekonomisk administration, och underhåll av Spelarens Konto;
tillhandahållandet av Spelen och Tjänsterna till Spelaren;
utförandet av Villkoren;
införandet och genomförandet av anti-penningtvättrutiner och förfaranden;
efterföljandet av lagar och regler som gäller för Ovo och/eller dess närstående parter;
förbättringen av våra produkter och tjänster;
tillhandahållandet av kundtjänster;
bedriva undersökningar.

4. Genom att samtycka till att ta emot reklam- och marknadsföringsmaterial, samtycker du till behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte (inklusive remarketing) och spridning av reklammaterial som avser Ovo, dess närstående parter eller tredje part, inklusive men inte begränsat till erbjudanden, bonussystem, programvaruuppdateringar, nya spel och annan information som Ovo och/eller dess närstående parter kan anse vara av intresse för Dig.

5. Emellanåt kan Ovo behöva anlita en tredje part för behandling av dina personuppgifter på uppdrag av Ovo för de ändamål som anges i avsnitt 3 i denna sekretesspolicy. Du medger att dina uppgifter kan delas med Ovos strategiska partners, anställda, kompanjoner, koncernbolag, underleverantörer, tjänsteleverantörer, närstående parter eller annan tredje part som handlar på uppdrag av Ovo, som kan vara belägna utanför EU (hädanefter “närstående parter”). I och med denna femte klausul, registrerar du dig härmed och går med på att överföra dina personliga data till de ovan nämnda parterna.

6. Ovo kan också överföra dina personuppgifter till närstående parter för användning och bearbetning av dessa av nämnda närstående parter i egenskap av en registeransvarig för de ändamål som anges i avsnitt 3 i denna sekretesspolicy. Genom att godkänna denna sekretesspolicy, intygar Du att du inte har något att invända mot överföring av personuppgifter som innehas av Ovo.

7. I de scenarier som begrundas i avsnitt 5 och 6 i denna sekretesspolicy, åtar sig Ovo att binda nämnda närstående parter till att behandla och använda personuppgifterna i linje med de principer för dataskydd som fastställs i Dataskyddsdirektivet (direktiv 95/46/EG). I vilket fall som helst är alla Ovo-anställda skyldiga att uppfylla villkoren i denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy föreskriver att anställda är skyldiga att hålla Spelaruppgifter strikt konfidentiella. Denna skyldighet fortsätter när en anställd har lämnat Ovo.

8. Ovo har skyldighet att vidarebefordra information till berörda myndigheter som sysslar med bedrägligt beteende, t.ex. eventuella kriminella transaktioner och/eller aktiviteter. Om Ovo har den minsta misstanke om att transaktioner och/eller aktiviteter är kriminella, skall Ovo rapportera denna information till berörda myndigheter såsom polis eller andra företag som är specialiserade i att utreda bedrägliga transaktioner och/eller beteenden. Genom att godkänna Ovos sekretesspolicy, förstår Spelare att verifiering av deras uppgifter och annan transaktionsinformation skall genomföras genom tredje parts databaser.

9. Ovo kan också avkrävas att dela Spelares personuppgifter med tillsynsmyndigheten och/eller andra offentliga myndigheter för att uppfylla sina lagstadgade- eller andra skyldigheter i fråga om lag, och för dessa ändamål förstår Spelaren att hans/hennes personuppgifter kan överföras till dessa myndigheter, lokalt etablerade eller under utländsk jurisdiktion, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig befogenhet att begära sådan information.

10. I linje med principerna om dataskydd, åtar Ovo sig att behålla Spelares personuppgifter endast så länge det är nödvändigt. Oaktat detta medger Spelaren och accepterar att dennes personuppgifter kan bevaras och användas av Ovo även efter radering eller avslutande av dennes konto, om detta krävs för administrativa ändamål och/eller för att uppfylla rättsliga skyldighet för förvaring.

11. Ovo har rätt att spara och bearbeta anslutningsdata, i synnerhet käll- och destinations-IP-adresser och alla andra loggfiler, för att skydda sin egen server och servrar från tredje part. Ovo har vidare rätt att bearbeta data för anonym statistik.

12. Ovo kommer att använda “cookies” (små filer som sparas av webbläsaren på Spelarens hårddisk när Webbplatsen besöks) för att kunna anpassa Webbplatsen till Spelarens krav och intressen, och göra det möjligt att känna igen en Spelare vid dennes nästa besök på Webbplatsen. Cookies innehåller inte personuppgifter. Spelaren samtycker till användning av cookies av Ovo. Spelaren kan välja att begränsa lagringen av “cookies” på sin enhet, även om sådan begränsning kan ha betydelse för funktionaliteten på webbplatsen.

13. Ovo kommer att använda alla rimliga medel för att skydda Spelaruppgifter som lagras på dess server. Trots detta är Ovo inte ansvarigt om tredje part olovligen tar och bearbetar sådana uppgifter. Alla anspråk på skadestånd av en Spelare eller en tredje part mot Ovo i samband med en sådan händelse är uttryckligen undantagna.

14. Spelare har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som innehas av Ovo i enlighet med personuppgiftslagen. Dessutom har Spelarna rätten att när som helst ändra, redigera eller ta bort sina respektive personuppgifter. Ovo ska se till att sådana personuppgifter, på begäran och när den inte behövs för Webbplatsrelaterad administration eller pågående rättsliga eller administrativa förfaranden, raderas. Spelare ska dock vara medvetna om att i och med borttagandet av de personuppgifter som krävs för Kontoregistrering, kommer därtill kontot automatiskt att raderas.

15. Spelaren garanterar att all information som finns i Ansökningsformuläret som lämnas till Ovo är sann, korrekt och fullständig, och motsvarar namnet(n) som förekommer på kreditkort som används för insättningar och utbetalningar av vinster. Ovo förbehåller sig rätten att avsluta ditt Konto i den händelse att den information som lämnats till Ovo befinns vara falsk, felaktig, bedräglig eller ofullständig. Det är Spelarens ansvar att informera oss omedelbart om eventuella ändringar i Spelarens personuppgifter.

16. Om Ovo får kännedom om att en person har lämnat oriktiga uppgifter i detta avseende, skall Ovo inte registrera ett Konto för denna person och där ett Konto redan har registrerats, skall Ovo omedelbart avbryta den personens registrering som Spelare hos Ovo. Spelaren samtycker också till att uppdatera denna information om det skulle ske förändringar i de lämnade personuppgifterna.